Regulamin promocji Kobiecy Marzec z Delsey

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji „Kobiecy Marzec z Delsey” – kierowanego do klientów, którzy w dniach 01.03.2023 – 31.03.2023 dokonali zakupu dowolnych produktów marki Desley w sklepie internetowym www.delsey.pl oraz www.ewalizki.pl zgodnie z poniższymi założeniami.
 2. Organizatorem promocji jest Next Service spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 264; 02-210 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000584355, przez Sąd Rejonowy dla Miast Stołecznego Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5223043546, kapitał zakładowy: 5 000,00zł,
 3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.delsey.pl lub www.ewalizki.pl.

II. Czas trwania promocji

promocja trwa od 01.03.2023 do 31.03.2023

III. Warunki promocji

 1. Przedmiotem promocji są dwa zestawy kosmetyków marki Mokosh w skład których wchodzą:
 2. Zestaw nr 1.:
 • Peeling solny Pomarańcza z cynamonem w wersji 30 ml
 • Masło do ciała Pomarańcza z cynamonem w wersji 30 ml,
 • Brązujący balsam do ciała i twarzy Pomarańcza z cynamonem w wersji 30 ml
 • Rozświetlający eliksir do ciała Pomarańcza z cynamonem w wersji 10 ml,
 • Wygładzający krem do twarzy figa 15 ml
 1. Zestaw nr 2.:
 • Peeling solny Melon z ogórkiem w wersji 30 ml,
 • Masło do ciała Melon z ogórkiem a w wersji 30 ml,
 • Balsam do ciała Melon z ogórkiem w wersji 30 ml,
 • Odżywczy eliksir do ciała Melon z ogórkiem w wersji 10 ml,
 • Regenerujący krem do twarzy anti-pollution malina 15 ml
 1. Skorzystać z promocji może każda osoba która w czasie trwania promocji dokona zakupu dowolnych produktów marki Delsey w sklepie internetowym www.delsey.pl lub www.ewalizki.pl na minimalną wartość 500 zł brutto.
 1. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jeden zestaw w ramach pojedynczego zakupu.
 1. Zestawy dobierane są losowo, nie ma możliwości wyboru zestawu dodawanego do zakupów.
 1. Każdy kolejny zakup dowolnych produktów marki Delsey w sklepie internetowym www.delsey.pl lub www.ewalizki.pl na minimalną wartość 500 zł brutto uprawnia do otrzymania kolejnego zestawu kosmetyków.
 1. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, wartości i innych właściwości darmowego produktu są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany produktu na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.
 1. Darmowe produkty wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie produktów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Wybrany produkt zostanie wysłany przesyłką pocztową rejestrowaną. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem darmowego produktu, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 2. W przypadku zwrotu zakupionego towaru, do którego został dołączony zestaw promocyjny, Klient ma obowiązek przesłać na adres organizatora promocji zestaw nienaruszony, bez jakichkolwiek śladów otwarcia bądź użytkowania.
 3. W przypadku kiedy zestaw promocyjny zostanie rozpakowany i będzie nosił ślady otwarcia lub użytkowania, a Klient zdecyduje się na zwrot zakupionego towaru, Klient zobowiązany jest do zwrotu wartości zestawu w kwocie 120 zł brutto. Kwota ta zostanie automatycznie odjęta przez Organizatora, od wartości zwracanego przez Klienta Towaru podlegającego niniejszej promocji.
 4. Warunkiem niezbędnym do otrzymania zestawu promocyjnego jest przesłanie mailowego potwierdzenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu, oraz akceptacją treści niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku braku przesłania mailowej akceptacji regulaminu, zestaw promocyjny nie zostanie wysłany wraz z zakupionym towarem.
 6. Organizator promocji nie prześle zestawu promocyjnego do Klienta po wygenerowanym liście przewozowym i wysłaniu kupionego produktu podlegającego promocji, w przypadku gdyby odpowiedź Klienta została przesłana dłużej niż 24 godziny od otrzymania maila z informacją o zestawie promocyjnym i prośbą o akceptacji regulaminu promocji.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie.
 1. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do akcji oznacza zgodę Uczestnika akcji na przetwarzanie danych osobowych dla celów akcji oraz w celu przesyłania informacji handlowych i promocyjnych firmy.
 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia promocji, jej anulowania lub przerwania bez podania przyczyny.
 1. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z promocji, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.