Gwarancja Delsey

Wszystkie informacje dotyczące gwarancji, jakiej DELSEY udziela na swoje produkty.

TREŚĆ GWARANCJI HANDLOWEJ

Wszystkie bagaże DELSEY sprzedawane z kartą gwarancyjną są objęte gwarancją handlową na warunkach określonych poniżej.

Gwarancja DELSEY dotyczy nowych produktów z wyjątkiem modeli z ekspozycji i likwidacji zapasów.

Gwarancja obejmuje wady produkcyjne, które mogą mieć szkodliwy wpływ na normalne użytkowanie produktu.

Gwarancja DELSEY nie obejmuje następujących przypadków:

 • wypadek spowodowany czynnikami zewnętrznymi, takimi jak upadek, uderzenie lub uszkodzenie podczas transportu (np. liniami lotniczymi);
 • zużycie spowodowane tarciem;
 • narażenie na działanie ekstremalnych temperatur, rozpuszczalników, wody lub innych cieczy;
 • odbarwienia części, które mogą wystąpić podczas normalnego użytkowania;
 • wszelkie zmiany koloru lub blaknięcie spowodowane działaniem słońca lub inną przyczyną mogącą spowodować zmianę produktu;
 • kradzież;
 • nieprawidłowe użycie lub modyfikacja produktu;
 • normalne zużycie;
 • uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu, np. przewożenia nieodpowiednich przedmiotów lub dzieci, lub używania walizki jako fotelika.
 • transport i/lub nieprawidłowe pakowanie podczas zwrotu produktu.

Jeśli bagaż ulegnie uszkodzeniu podczas transportu, prosimy o zwrócenie się ze sprawą bezpośrednio do przewoźnika.

W odniesieniu do elektronicznych części składowych produktu zastosowanie ma również następujący zakres wyłączenia odpowiedzialności:

 • używanie elektronicznych części składowych w sposób niezgodny z celem, do którego zostały zaprojektowane,
 • modyfikacja tych części składowych, w tym stosowanie części, które nie zostały wyprodukowane lub sprzedane przez DELSEY,
 • usługa naprawy lub konserwacji wykonana przez podmiot inny niż DELSEY lub inny niż usługodawca autoryzowany przez DELSEY
 • niewłaściwy montaż produktów innych producentów.

Gwarancja DELSEY pozwala na naprawę lub wymianę produktu zgodnie z poniższymi warunkami, ale nie rodzi prawa do odszkodowania. Gwarancja nie obejmuje szkód przypadkowych i pośrednich oraz kosztów robocizny i szkód powstałych z winy osób trzecich innych niż autoryzowane centrum serwisowe DELSEY.

REALIZACJA GWARANCJI HANDLOWEJ

Przed odesłaniem produktu należy skontaktować się z Serwisem Posprzedażnym DELSEY, korzystając z formularza „kontakt” – rubryka „Serwis Posprzedażny” – dostępnego na stronie internetowej www.delsey.com. W przypadku braku dostępu do Internetu, dane kontaktowe Serwisu Posprzedażnego DELSEY można uzyskać najbliżej miejsca swojego zamieszkania od sprzedawcy, u którego zakupiono produkt. Serwis Posprzedażny DELSEY najbliżej Państwa miejsca zamieszkania skontaktuje się z Państwem tak szybko, jak to możliwe, i poinformuje o procedurze, którą należy zastosować.

Gwarancja obowiązuje wyłącznie po okazaniu lub przekazaniu karty gwarancyjnej wraz z dowodem sprzedaży zawierającym datę sprzedaży i numer referencyjny produktu. Jeśli te dwa dokumenty nie zostaną dostarczone, DELSEY zastrzega sobie prawo do odmowy zastosowania gwarancji.

Wszelkie inne wady objęte gwarancją handlową muszą być zgłoszone do Serwisu Posprzedażnego DELSEY jak najszybciej po ich wykryciu, aby zapobiec ich pogłębieniu.

Jeśli żadna inna firma niż DELSEY lub centrum serwisowe inne niż autoryzowane przez DELSEY nie jest w stanie wykonać konserwacji lub napraw Państwa produktu nieobjętych gwarancją, prosimy o zwrócenie się ze sprawą wyłącznie do DELSEY za pośrednictwem Serwisu Posprzedażnego lub centrum serwisowego autoryzowanego przez DELSEY do napraw gwarancyjnych. Produkty po konserwacji lub naprawach wykonanych przez osoby trzecie przed podjęciem działań ze strony DELSEY lub  centrum serwisowego autoryzowanego przez DELSEY nie są objęte niniejszą gwarancją.

W przypadku zwrotu produktu pocztą należy go wysłać zgodnie z instrukcjami Serwisu Posprzedażnego DELSEY w opakowaniu ochronnym.

DELSEY lub jeden z jej autoryzowanych usługodawców dokona przeglądu produktu i jeśli po weryfikacji, DELSEY lub jeden z jej usługodawców stwierdzi, że reklamacja jest objęta gwarancją handlową, DELSEY podejmie decyzję o naprawie wadliwego produktu lub jego wymianie na identyczny lub na inny równoważny artykuł. Nie powinni Państwo ponosić żadnych kosztów związanych z niniejszą gwarancją bez uprzedniego zatwierdzenia przez DELSEY.

W przypadku wyboru opcji naprawy produktu mogą wystąpić pewne zmiany wyglądu, jednak taka zmiana wyglądu nie daje możliwości późniejszego składania zgłoszeń reklamacyjnych na podstawie niniejszego dokumentu.

Jeśli produkt nie będzie już dostępny w sprzedaży, zostanie Państwu zaproponowany odpowiedni i równoważny artykuł.

Jeżeli reklamacja nie jest objęta gwarancją handlową, koszty zwrotu produktu ponosi kupujący, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

DELSEY dołoży wszelkich starań, aby zapewnić szybkie i satysfakcjonujące rozwiązanie w ramach niniejszej gwarancji, ale w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za przypadki siły wyższej określone przez prawo i precedens prawny, które mogą uniemożliwić realizację gwarancji.

OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI HANDLOWEJ

Wszystkie bagaże DELSEY są objęte dwu-, trzy-, pięcio- lub dziesięcioletnią gwarancją, licząc od daty zakupu, z wyłączeniem części elektrycznych i elektronicznych. Okres obowiązywania gwarancji dla produktu podany jest w dokumentacji produktu dostępnej na stronie internetowej www.delsey.com oraz w karcie gwarancyjnej.

Części elektroniczne i elektryczne (z wyłączeniem baterii) są objęte dwuletnią (2) gwarancją.

Wymiana produktu objętego gwarancją nie powoduje wydłużenia początkowego okresu gwarancji handlowej.

ZASIĘG TERYTORIALNY GWARANCJI

Gwarancja handlowa dotyczy wszystkich zakupów produktów firmy DELSEY posiadających kartę gwarancyjną dokonanych na całym świecie z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Kanady.

NAZWA I ADRES GWARANTA

Gwarancja jest udzielana przez DELSEY, spółkę akcyjną prawa francuskiego o kapitale w wysokości 9 099 576 euro, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek w Bobigny pod numerem 572 017 507, z siedzibą pod adresem 215, avenue des Nations – 93290 Tremblay en France (Francja) lub przez jakąkolwiek spółkę, która może zastąpić DELSEY w celu realizacji gwarancji.

NAPRAWY NIEOBJĘTE GWARANCJĄ

Jeśli chcą Państwo, aby Państwa bagaż DELSEY, który nie jest już objęty gwarancją, został naprawiony, prosimy o kontakt z autoryzowanym centrum serwisowym DELSEY, które zaoferuje naprawę Państwa produktu zgodnie z odpowiednimi warunkami i kosztami.

GWARANCJA PRAWNA

Niezależnie od gwarancji handlowej udzielanej przez DELSEY, mającej na celu zapewnienie szczególnych uprawnień, gwarancje prawne kraju, w którym zakupiono produkt, będą miały zastosowanie w szczególności w przypadku zakupu na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, gwarancja prawna wynikająca z Dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji, przepisy te zostały wdrożone w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Niektóre ograniczenia i wyłączenia przewidziane w warunkach gwarancji handlowej DELSEY mogą nie mieć zastosowania do Państwa sytuacji i mogą Państwo korzystać z praw wykraczających poza niniejszą gwarancję handlową. Niniejsza gwarancja handlowa nie ma na celu odmowy Państwu tych praw, ale ich uzupełnienie i DELSEY bierze pod uwagę i respektuje prawa, do których są Państwo uprawnieni w kraju, w którym dokonali zakupu.