REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ PROFILU

REGULAMIN KONKURSU

NA NAZWĘ PROFILU

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „WYMYŚL NAZWĘ PROFILU” (zwany dalej „Konkursem”). Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. Organizatorem Konkursu jest Next Service Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 264, 02-210 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000584355, REGON 362931844, NIP 5223043546, e-mail: sklep@delsey.pl, nr telefonu: +48 22 250 11 46. (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.08.2019 r., a kończy się w dniu 25.08.2019 r. Uczestnicy mają możliwość dokonania zgłoszenia swojego udziału w Konkursie do godz. 23:59:59 w dniu 25.08.2019 r.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”). Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy: Organizatora, oraz członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:
  1. Dodać profil https://www.instagram.com/delseypoland/ do obserwowanych przez siebie profilu na Instagramie,
  2. wykonać zadanie konkursowe polegające na przesłaniu wymyślonej przez siebie nowej nazwy profilu https://www.instagram.com/delseypoland/, dalej zwanego: „Zgłoszeniem”
  3. Nowa nazwa profilu https://www.instagram.com/delseypoland/ powinna zostać opublikowana jako komentarz pod postem konkursowym. Nazwa może mieć dowolny pomysł kreatywny.
  4. Oznaczyć w komentarzu pod postem konkursowym jedną wybraną osobę, aby mogła również wziąć udział w Konkursie.
 2. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń w Konkursie. Każdy uczestnik może zdobyć tylko jedną z nagród w Konkursie. Dowolna ilość zgłoszeń nie uprawnia do zdobycia kilku nagród głównych.
 3. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu.
 4. Uczestnik konkursu, dokonując zgłoszenia – oświadcza jednocześnie że jest autorem nazwy w oparciu o którą dokonał Zgłoszenia udziału w konkursie.
 5. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi oraz Zleceniodawcy Konkursu licencji niewyłącznej do korzystania z nowej nazwy profilu zgodnie ze zgłoszeniem udziału w konkursie, na czas nieokreślony, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych.
 1. Organem nadzorującym Głosowanie jest Komisja, w której skład wchodzą trzy osoby wyznaczone przez Organizatora Konkursu.

 

 

NAGRODY W KONKURSIE I ICH WYDANIE

 

 1. W niniejszym Konkursie przewidziano następujące nagrody (zwane dalej „Nagrodami”):
 2. 1 x walizka kabinowa marki Delsey, model Belmont+ (https://delsey.pl/produkt/belmont-55-cm-czerwona/ ) o wartości 529 zł brutto;
 3. 1 x kosmetyczka jednokomorowa marki Delsey (https://delsey.pl/produkt/kosmetyczka-jednokomorowa-czarna/) o wartości 89 zł brutto;
 4. 1 x skórzany brelok marki Delsey (https://delsey.pl/produkt/enjoleur-czarny-3/ ) o wartości 79 zł brutto
 5. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do zamiany nagrody na inną nagrodę ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 27.08.2019 roku.
 7. Wydanie nagród głównych oraz dodatkowych nastąpi najpóźniej do dnia 13.09.2019r. Nagrody zostaną nadane jako przesyłki kurierskie na adres podany przez Laureata w sposób określony w Załączniku nr 1.

 

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD

 

 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisja Konkursowa”). Przewodniczącego wybiera Jury spośród swojego grona, większością głosów. Decyzje podejmowane są większością głosów. W przypadku remisu, decydujący głos ma Przewodniczący Jury. Decyzje Jury są ostateczne.
 2. Laureatów w Konkursie wybiera Jury konkursowe
 3. Wybrane przez Komisję Konkursową zgłoszenia przesłane przez Uczestników zostaną umieszczone na liście zwanej „Listą Laureatów”. Pełna lista laureatów zostanie opublikowana po zakończeniu konkursu na profilu https://www.instagram.com/delseypoland/.

 

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY

 

 1. W ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od wyłonienia Laureatów, Laureaci otrzymają w imieniu Organizatora informację o wygranej (dalej: „Wiadomość informującą”) poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram. Wiadomość zostanie wysłana na konto, z którego Laureaci dokonywali zgłoszenia. W treści Wiadomości Informującej Laureaci zostaną poinformowani o wygranej oraz poproszeni o wysłanie na adres e-mail: sklep@delsey.pl oświadczeń i danych, o których mowa w Załączniku nr 1.
 2. W Załączniku nr 1 Laureat jest zobowiązany do podania swojego imienia, nazwiska, adres e-mail do korespondencji, adresu zamieszkania Laureata tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, kontaktowego numeru telefonu na potrzeby realizacji przesyłki kurierskiej oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Organizator Konkursu zastrzega, że Laureatem zostanie osoba, która spełniła wszystkie warunki Regulaminu.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Konkursie w formie pisemnej na adres Organizatora lub e-mailowej na adres: sklep@delsey.pl. Reklamacje rozpatruje Organizator.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie lub w drodze wiadomości elektronicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu Konkursu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Organizator konkursu jest Administratorem Danych Osobowych w myśl przepisów.
 2. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Next Service Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 264, 02-210 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000584355, REGON 362931844, NIP 5223043546, e-mail: sklep@delsey.pl, nr telefonu: +48 22 250 11 46. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, z dnia 27.04.2016 r. – zwanym dalej RODO. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu i wyłonieniem laureatów, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji Konkursu. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu oraz przez kolejne 30 dni. Dane osobowe przetwarzane w celach podatkowych są przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnicy mogą również skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Organizatora sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu skorzystania z któregokolwiek z tych uprawnień należy skontaktować się z organizatorem, wysyłając e-mail na adres: konkurs@upmore.pl. Dane osobowe Uczestników mogą zostać powierzone dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, w szczególności firmy kurierskie, a także dostawcom usług prawnych i doradczych. Uczestnicy Konkursu mogą wnieść skargę na sposób przetwarzania ich danych osobowych przez Organizatora do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: delsey.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 3. Zasady przeprowadzania konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym zwłaszcza Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2017 poz. 459 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

„WYMYŚL NAZWĘ PROFILU”

Dane osobowe uczestnika:

 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail:……………………………………………………………………

Adres zamieszkania:

Miejscowość:………………………………………………………………………………………………………………………………

Kod pocztowy:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Ulica:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer domu:………………………………………………………………………………………………………………….………….

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………….

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Next Service Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 264, 02-210 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000584355, REGON 362931844, NIP 5223043546, e-mail: sklep@delsey.pl, nr telefonu: +48 22 250 11 46, jako Administratora Danych Osobowych, w celu organizacji konkursu „Wymyśl nazwę profilu” zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, z dnia 27.04.2016 r. – zwanym dalej RODO. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Organizatora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami. W uzasadnionych przypadkach, Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom usług zaopatrujących Organizatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, w szczególności firmy kurierskie, a także dostawcom usług prawnych i doradczych. Dane będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia konkursu oraz przez kolejne 30 dni. Dane osobowe przetwarzane w celach podatkowych są przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Data i czytelny podpis: