-15% na Pierwszy Dzień Wiosny

REGULAMIN PROMOCJI
“-15% na Pierwszy Dzień Wiosny”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie “-15% na Pierwszy Dzień Wiosny” (zwanej dalej „Promocją”), jest spółka Next Service Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 264, 02-210 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000584355, REGON 362931844, NIP 5223043546, e-mail: sklep@delsey.pl, nr telefonu: +48 22 250 11 46 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Okres obowiązywania Promocji: od dnia 14.03.2019 r. do dnia 24.03.2019 r..
 3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna w prowadzonych przez Organizatora na stronie internetowej sklepu internetowego marki Delsey www.delsey.pl („Sklep”) oraz w siedzibie NextService Sp. z o.o.

§2
WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji jest każdy Klient Organizatora mający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba fizyczna), który dokona w okresie obowiązywania Promocji zakupu produktu marki Delsey dostępnego pod adresem https://delsey.pl/promocja/pierwszy-dzien-wiosny/
 2. W okresie obowiązywania Promocji Uczestnikowi Promocji, który dokona zakupu w ramach jednej transakcji przysługuje rabat w wysokości 15%. Rabat wliczony jest w aktualną cenę Produktu.
 3. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania
 4. Niniejsza Promocja łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
 6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.03.2019 r.